Basic 3 mm
Basic 3 mm

Rumeno ali belo zlato 585/000

Basic 4 mm
Basic 4 mm

Rumeno ali belo zlato 585/000

TRIO
TRIO

Rumeno in belo zlato 585/000 brilijant 0,02 ct

LINIA
LINIA

Rumeno inbelo zlato 585/000

BI COLOR
BI COLOR

Rumeno in belo zlato 585/000

DUO
DUO

Rumeno in belo zlato 585/000 Brilijant 0,03 ct

Combination
Combination

Rumeno inbelo zlato 585/000 Brilijant 0,03 ct

Raster
Raster

Rumeno in belo zlato 585/000

LAMELA
LAMELA

Rumeno in belo zlato 585/000